De ARBO wetgeving

Wat u als werkgever volgens de ARBO wetgeving verplicht bent te weten en na te leven is als volgt omschreven;

Artikel 6, lid 1
De werkgever moet ervoor te zorgen dat een werknemer, wanneer deze voor de eerste keer werkzaamheden voor die werkgever gaat verrichten en voorts zo dikwijls als dit in verband met de veiligheid, de bescherming van de gezondheid en de bevordering van het welzijn in verband met de arbeid noodzakelijk is, doeltreffend wordt ingelicht over de aard van zijn werkzaamheden en de daaraan verbonden gevaren, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze gevaren te voorkomen of beperken.

Artikel 6, lid 2
De werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid. Zo dikwijls de daarmee opgedane ervaring of gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden daartoe aanleiding geven moet dit onderricht worden aangepast en opnieuw verstrekt. Deze twee opsommingen zijn de basis van de eis waaraan u als werkgever moet voldoen indien u werknemers laat werken met interne transportmiddelen.